6 februari 2018

Welkom

Alsjeblieft! De Wijze Vrouwen Cirkel Nederland is weer online. Na een grondige reorganisatie stel ik het materiaal beschikbaar. Vooral voor degenen die verlangen een vrouwencirkel te starten of die verdieping zoeken in hun bestaande cirkelproces. Ga er zorgvuldig mee om, dan komt de inhoud en de bedoeling aan het licht. Je kunt mij ook altijd vragen voor advies of gewoon als klankbord. Ik ondersteun graag nieuwe initiatieven.   
Edda van der Hoeven, De Steeg, februari 2019


Welkom op de website van de Wijze Vrouwen Cirkel Nederland. Een bezield project dat ik jarenlang met hart en ziel heb gefaciliteerd en al doende heb mogen ontwikkelen tot een format voor een wijze van samenzijn, die een veilige en inspirerende habitat vormt voor  vrouwen, jong en oud.

Alle in’s en out’s  van de wijze vrouwen cirkel komen aan de orde. Hoe het begon, wat de specifieke kwaliteit is van de gewijde cirkel, de afspraken die wij met elkaar maken en de taak van de facilitator, bij een beginnende cirkel. 
Het doel van de wijze vrouwencirkel is, zoals voor onze allereerste bijeenkomst geformuleerd: ‘Wij willen het vrouwelijke opnieuw te definiëren vanuit onze directe ervaring. De ervaring is in ons lichaam, in verbinding  met elkaar. Wij zijn het vrouwelijke principe en wij dragen het uit in de cirkel. Wij zijn godin, vroedvrouw, moeder, dochter voor elkaar. Zusters'. In de loop der jaren is de wvc uitgegroeid tot een centrum van bewustzijn waar vrouwen in alle leeftijden elkaar vinden in het verlangen en het commitment de wijze vrouw in zichzelf te ontwaken en tot wasdom te brengen.

Naast de huiskamer cirkels heb ik regelmatig landelijke open cirkel bijeenkomsten georganiseerd rond specifieke thema's, zoals: 'Vergeving, vitaliteit en vreugde in al je relaties', ‘Genade’, Vrouwen licht cirkel' , 'De wederopstanding van Maria Magdalena', 'Vrouwelijk Leiderschap'', 'Ik ben Isis', 'Van Hart tot Hart' en "Geloof, Hoop en Liefde'. 

Voorbeeld van onderzoeksvragen in de cirkel: Wat is onze beleving bij de woorden Geloof, Hoop en Liefde in relatie tot onszelf, de ander en het leven? Leef je volgens je innerlijke waarheid? Volg je je diepste  verlangen? Wat is het wat je wilt ervaren, creëren en bijdragen in de wereld? Ervaar je de eenheid, de verbinding met anderen en voel je je gedragen door het leven? In de cirkel delen wij vanuit de directe ervaring. Wij inspireren en steunen  elkaar. Wij zijn wijze vrouwen.

De ervaringen van deelneemsters, komen ook aan bod. Af en toe mocht ik iets publiceren en daar ben ik dankbaar voor. In dit overzicht beperk ik mij tot enkele verslagen en artikelen in de media. Genoeg, voor een adequate indruk van het wat, hoe en waarom van de wijze vrouwen cirkel.
In de loop der jaren is de cirkel een instrument geworden waar we niet alleen komen om ons persoonlijk  te versterken, maar ook een stralende aanwezigheid is voor iedereen die de cirkel in gedachten oproept. De energie is altijd voelbaar.


De wijze vrouwen van de eerste cirkel in 1996 


Gewijde Cirkel

Het  archetype van de cirkel is het principe van eenheid, de cirkel functioneert als een tempel. De wijze vrouwencirkel verbindt zich vanuit de aardse dimensie met de spirituele dimensie, en wordt zo een gewijde cirkel.Wij erkennen in onze werkelijkheid  een kracht, waar ieder van ons haar eigen woorden voor heeft: spirit, god, de ziel, de godin, het universum, de natuur. Een kracht die groter is dan wij met de fysieke zintuigen kunnen waarnemen, en die wij allen op eigen wijze ervaren. Het is ons spiritueel centrum, het centrum van de cirkel, dat symbool straat voor ons eigen centrum, in het hart, de zetel van onze innerlijk wijze vrouw. Zo binnen, zo buiten.Wij plaatsen ons onderzoek binnen het kader van de vragen: wie ben ik: wie wil ik zijn, wat wil ik ervaren? Hoe zal ik leven: wat wil ik creëren?  En hoe leef ik een gezond leven op aarde: wat wil ik bijdragen?  Hoe kan ik mijzelf en dus de mensheid voeden? Dus vanuit een groter perspectief stellen we onderzoekvragen als: wat wil 'het leven' door mij heen ervaren, creëren en bijdragen?
Deze contemplaties brengen in ieder van ons de wijze vrouw tot leven.

Elkaar in kracht laten bestaan
Het in de gewijde cirkel delen van ervaringen van vreugde, inspiratie, pijn, frustratie, vrijheid, schoonheid en stilte schept een diepe band van vertrouwen. Er ontstaat een sterke intimiteit, een energieveld dat blijvend is. Met iedere bijeenkomst wordt de kracht van de cirkel merkbaar sterker. Dat wil zeggen dat het in de cirkel aanwezig zijn op zich al een helende en inspirerende werking heeft. De dimensie van het hart opent zich. De intentie van iedere deelneemster maakt dit mogelijk. Zij verbindt zich bewust in haar hart met de anderen en het vrouwelijk principe met de intentie haar krachten en kwaliteiten tijdens haar bestaan op aarde tot leven te brengen.

Afspraken
Om dit proces te kunnen realiseren maken wij een aantal afspraken met elkaar, als spelregels van het cirkelproces. Wij leren de persoonlijke ervaring te beschouwen vanuit een positie die het puur persoonlijke overstijgt. Wij zijn spiegels voor elkaar en ontdekken de universele- of natuurwetten. Jouw verhaal wordt mijn verhaal. Niets onderscheidt mij van de ander. De werkelijkheid van het bestaan: er is geen ander er is eenheid in alles. Ik ben al-één. Ieder van ons geeft daar op eigen wijze uiting en vorm aan.

De bijeenkomst van de cirkel wordt ritueel geopend met een invocatie. Dit is een geleide meditatie en visualisatie op het midden van de cirkel, het spirituele centrum, waarmee we het bewustzijn van de eenheid van al het leven in ons gewaar zijn versterken. 
Om onze samenzijn en interactie in deze eenheid te realiseren delen wij de intentie:
·         In de cirkel en door de cirkel erken en herken ik het wezen van eenheid.
·         Ik ben getuige van ieders leven en beleving in de cirkel.
·         Ik ben bereid om gespiegeld, geconfronteerd en geraakt te worden.
·         Ik heb onvoorwaardelijke aandacht voor ieder in de cirkel.
·         Ik ben bereid te luisteren zonder onmiddellijk te reageren.
·         Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen reacties en gevoelens.
·         Ik deel in alle oprechtheid wat er in mijn leven speelt.
·         Ik deel de onderwerpen die van wezenlijk belang zijn in mijn leven.
·         Ik heb zorg en aandacht voor het welzijn van mijzelf en de cirkel.
·         Ik waarborg de privacy van ieder.
.         Ik betracht geheimhouding over persoonlijke informatie.
·         Ik geef en krijg de ruimte om het niet te weten, met andere woorden.
           om al pratende te zoeken naar wat er in mij leeft.
·         Ik verbind mij aan de afspraken die in de cirkel worden gemaakt.
.         Ik neem verantwoordelijkheid voor het (voort)bestaan van de cirkel.
·         Ik geef in woord en gebaar vertrouwen.
.         Ik ontvang het vertrouwen dat mij gegeven wordt.
·         De bijeenkomst van de cirkel wordt afgesloten met het zingen van een lied.
.         Hierbij wordt de intentie uitgesproken dat de cirkel gesloten wordt, maar 
          niet wordt verbroken.

Omdat de cirkel een plaats is waar we onvoorwaardelijk onszelf kunnen zijn, hervinden wij ruimte in onszelf en herontdekken wij onze kwaliteiten en enthousiasme. Het onderscheidingsvermogen wordt krachtiger. Helder denken en helder spreken, puur als gevolg van aandacht geven en aandacht ontvangen. Elkaar uit laten spreken, elkaar uit laten huilen. Elkaars frustratie en woede verdragen. Ik ken jouw verhaal en jij het mijne. Ik ben jij en jij bent mij. Wij zijn één. We leren te luisteren en te spreken met de stem, van het hart. Wat verborgen was kan aan het licht komen. In de cirkel wordt de vrouwelijke energie manifest als liefde. 

Inzicht in hoe het proces verloopt door het proces te leven in de vrouwencirkel brengt rust en vertrouwen. Wij kunnen geen stap overslaan. De vervulling vinden wij niet in het behalen van ons doel, maar in de beleving van het proces. Dit maakt dat wij ieder moment kunnen genieten. Weten, ervaren dat je op de voor jou juiste weg bent, in bewuste verbinding met jezelf en anderen en al het leven op de aarde is de verwezenlijking van ons zijn. Dat is wat wij samen ontdekken, van voorwaarde naar onvoorwaardelijk.

In de cirkel luisteren wij naar de stem van de ziel die probeert door te komen. Het luisteren naar elkaar is de meditatie. Getuige zijn van elkaars leven, zonder direct reacties te geven. Zonder met een advies klaar te staan, luisteren en eren. Er ontstaat een innerlijk centrum van weten dat voor ieder beschikbaar is.

In deze bewuste creatie van eenheid komt een kracht en een intelligentie vrij die normaliter niet voor een individu toegankelijk is.  De in iedere vrouw aanwezige talenten, kennis en ervaring worden beschikbaar, omdat er geen hechting meer is. De cirkel is nu een levend organisme, een bron van creativiteit, waardoor de leven scheppende kracht in ieder van ons gerealiseerd kan worden.


May the circle be open,
but unbroken.
May the peace of the Goddess
be ever in your heart.
Merry meet and merry part and merry meet again.
Facilitator van het cirkelproces

De focus van de facilitator, degene die het cirkelproces stimuleert en bewaakt, is het centrum van de cirkel. Het centrum van het veld van bewustzijn. Dit energie veld is multi-dimensioneel: het is om te beginnen een luisterveld*, waarin een gezamenlijk onderzoek plaatsvindt. Samen luisteren wij naar dat wat gezegd en geopenbaard wil worden. Dan is het een veld van heling*, waar in de kracht van het hart in ieder van ons, oude pijn en blokkades kunnen oplossen. En vooral een veld waarin de scheppende kracht in ieder van ons tot leven komt, een creatief veld*. We luisteren en spreken met de stem, van het hart. Wat verborgen was kan aan het licht komen. 

Dialoog.  Wij brengen de verborgen betekenis van de dialoog weer tot leven. In de dialoog hoeft kennis en ervaring niet geprofileerd te worden. Er wordt geen energie gegeven aan meningen en reacties. Ons beeldscherm houden wij schoon en wij verzinken in een dieper luisteren. Vanuit ons authentieke zijn, de wijze vrouw die onze innerlijke natuur is, in ieder van ons!, maken wij contact met elkaar. Wij verdragen onszelf en wij dragen elkaar. Oplettend en attent, met de aandacht gericht op wat deze gezamenlijke inspanning ons kan opleveren.

Vraag en antwoord. In de wijze vrouwencirkel geven wij niet direct antwoord op vragen. Wij behoeden onszelf ervoor om dat, wat wij al weten te etaleren. Het is veel interessanter om te ontdekken met elkaar wat zich wil openbaren en de vraag is daarvoor een effectief voertuig. In de cirkel nemen wij bewust plaats en de positie die wij innemen is die van 'jij bent ik en ik ben jij'. Wij herkennen en erkennen elkaar in het wezen, in het hart. En wij vieren de schoonheid van de verschillen in de uitingsvorm.

Daarom leggen wij de vraag in het midden Dus, met betrekking tot de respons op vragen is het in eerste instantie belangrijk dat ieder in de cirkel zich zo veel mogelijk met de vraag kan verbinden. Zodat er maximaal draagvlak bestaat voor het onderzoek. Daarom leggen wij de vraag in het midden en stemmen wij ons allemaal af op het ontvangen van een mogelijk antwoord - in welke vorm dan ook. Dit is een bewust gebruik van de innerlijke zintuigen. En hiermee ontwikkelen wij ook onze Intuïtie in de praktijk. Als wij op deze wijze onze vragen benaderen zullen wij het antwoord ervaren als een moment in een proces. Omdat ieder van ons een ander aspect van de vraag in haar respons zal weergeven.

De juiste inspiratie voor dat moment. Uiteraard stemt degene die de vraag geïnitieerd heeft zich ook af op het ontvangen van inspiratie van een antwoord. Wij stellen ons allemaal ontvankelijk op en in dit veld van gerichte aandacht, gedragen door ieders intentie komt de juiste inspiratie voor ieder in het licht. Het antwoord krijgt een plaats in een heel scala van antwoorden - en daarmee krijgt elk individu meer inspiratie dan zij had verwacht! In die zin spreken wij niet over 'het enige juiste antwoord', maar over de juiste inspiratie voor dat moment. Tevens wordt de respons gevoed door de kracht van de uitgesproken vraag. De kwaliteit van de vraag is hierin ook bepalend.

Dus wij besteden veel aandacht aan het formuleren van de vraag. Van waaruit stel je de vragen? Om je beter te voelen, om legitimatie voor je huidige situatie (onmacht) te vinden? Of stel je vragen die je op weg helpen naar het vinden van de waarheid, de werkelijkheid van je bestaan onder ogen te komen. De mechanismen te onderzoeken die je groei (naar authenticiteit, innerlijke daadkracht en leiderschap) belemmeren en /of stimuleren. Vragen stellen die je op weg brengen naar ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en capaciteiten. De vraag is de poort naar een groter en helder bewustzijn. Zo worden wij vroedvrouw van elkaars bewustzijn.

Gezamenlijk onderzoek
Omdat de vraag door allen wordt aangenomen, verplaatst de aandacht van de persoon van de vragen stelster naar het gezamenlijk onderzoek. Hierdoor ontstaat er ruimte en ontspanning. In eerste instantie bij degene die de vraagt heeft gesteld. Zij wordt erkend en herkend in de vraag en haar onderzoek. De inspiratie die ieder ontvangt wanneer wij de vraag in het midden leggen en ons in stilte ons met elkaar op afstemmen, kan op allerlei manieren tot ons komen. In woord en in beeld, in een gevoel, een lichamelijke ervaring of een direct weten.
Vervolgens wisselen wij dit met elkaar uit, en meestal gaat het onderzoek dan spontaan verder. Het maakt dan niet meer uit wie wat zegt. Wij worden één stem. Een diepe resonantie en ontspanning is het gevolg van deze gezamenlijke inspanning. Wij 'overstijgen' onszelf in de verbinding terwijl ieder volledig bij zichzelf kan blijven. 

Lees ook het artikel uit De Cirkel is de Facilitor

* met dank aan Marja Langendijk voor haar heldere analyse


Afstemming en invocatieDe allereerste invocatie in  Amsterdam oktober 1996. De cirkel initiëren in woord en gebaar: we geven we elkaar de hand en ik spreek de invocatie voor de bijeenkomst uit:

"Samen vormen wij de kelk waarin het vrouwelijke principe kan indalen. Ik vraag nu of het  vrouwelijke principe wil indalen in deze kring vrouwen zodat hier een gewijde cirkel ontstaat waarin een proces kan plaatsvinden voor het welzijn van deze vrouwen en al het leven op aarde."    


In de loop der jaren is de afstemming specifiek geworden. Het is een geleide meditatie waarin we beginnen met een diepe ontspanning, zodat we de aandacht vrij maken voor het waarnemen van ons innerlijk proces. Maar vooral dat dit proces plaatsvindt in de cirkel: "Word je gewaar van hoe je hier bij elkaar bent in de cirkel van wijze vrouwen. Begroet ieder in de cirkel in stilte van binnenuit. “Welkom. Fijn dat er ook bij bent. In de cirkel van wijze vrouwen.” zo begroet je ieder in de cirkel en wees je vooral gewaar dat jij ook verwelkomd wordt. Neem het in (met je adem).

Vervolgens geven wij elkaar de hand. Wij verbinden ons met elkaar en met alle vrouwencirkels en wijze vrouwen van nu, van vroeger en in de toekomst. Wij nodigen hen van harte uit zich met ons te verbinden in dit veld van helend en scheppend bewustzijn. Zo vormen wij de schaal, het bekken waarin het vrouwelijk principe, de leven scheppende kracht, kan indalen en zich kan verbinden in ieder van ons.
Wij visualiseren een kolom van licht in het centrum van de cirkel. Wij zien het gouden licht vanuit de aarde en vanuit de hemel komen. Wij staan allen in verbinding met deze bron en wij voeden de bron met onze respons. Wij zijn een tempel van licht voor inspiratie, heling en welzijn van alles wat leeft.

Hierna introduceren wij het thema van de bijeenkomst. Ook dit wordt ingeleid met een geleide visualisatie, waarna we onze ervaringen met elkaar delen. Op onze eigen wijze. Wij luisteren naar elkaar zonder meteen te reageren. Wij gaan niet in discussie en geven geen adviezen. Het is belangrijk om elkaar de tijd te geven om uit te spreken en de stilte na het spreken juist te respecteren. want in die stilte kun je ervaren wat het uitspreken van je diepste gevoelens met je doet. Eigenlijk is dat het belangrijkste: de stilte na het spreken: wat neem je waar als je je eigen waarheid hebt uitgesproken in een bedding van herkenning, intimiteit en vertrouwen. 

Vrouwelijk Principe

Het is belangrijk dat wij het begrip 'vrouwelijk principe'  en de invulling van deze term onuitputtelijk met elkaar bespreken. De woorden zijn beladen. Velen hebben er onmiddellijk een reactie op. Maar wat bedoelen wij precies?
Voor mij betekent het vrouwelijk principe het bewustzijn van onze onlosmakelijke verbinding, onze wederzijdse afhankelijkheid. 

Dit is de eerste pilaar van het vrouwelijk principe: de eenheid van het bestaan is in alle dimensies in alle vormen.  Het vrouwelijk principe is een veld van bewustzijn, een energieveld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is en waarin wij toegankelijk worden voor onze eigen heelheid, onze diepste bron van zijn, zodoende wordt in de ontmoeting de creatieve kracht in ieder van ons, manifest. Deze kracht is niet meer individueel bepaald, maar is het resultaat van de dynamiek in de relatie, in de ont-moeting.

De tweede pilaar in het bewustzijn van het vrouwelijk principe is de aanvaarding dat de dood niet bestaat. Wij zijn in een evolutionair proces van worden. Daarin kan ik de vrijheid ervaren om mijn  positie in dit proces daadwerkelijk in te nemen. Wat betekent dit? In het besef dat wij mensen de belichaming zijn van bewust Zijn, begrijpen wij dat het fysieke leven een fase is in de ontwikkeling van het bewustzijn. Het bewustzijn dat van zich zelf bewust wordt in de bloei van haar leven en van waaruit nieuwe vruchten geoogst worden en zaden zich verspreiden door het universum. Vanuit de ontvankelijkheid en de omarming van die werkelijkheid, kunnen wij voorbij de angst komen. En durven wij ons nog meer te openen en in verbinding te treden.

Dat wil niet zeggen dat wij dan ook voorbij zijn aan onze gevoelens, onze denkpatronen en frustraties en verlangens. Integendeel. Ik ervaar mijn raakbaarheid dieper en word soms wanhopig van frustratie. Maar in het voor mij levende perspectief van het vrouwelijk principe vind ik kracht om alle tegenstellingen in mijzelf te dragen.

De derde pilaar van het vrouwelijk principe is: handelen naar je inzichten. Dus niet meer: het ene zeggen en het andere doen, omwille van de lieve vrede of de veiligheid. Vaak houden wij ons terug om een confrontatie te voorkomen. Een uiting van een lage kwetsbaarheid tolerantie. Liever mijn mond dicht houden, dan mijn waarheid te spreken, want dat is gevaarlijk. Dit veroorzaakt op de lange duur fysieke en psychische klachten. Zoals depressie en altijd moe zijn. Nogal logisch, want je leeft niet wie je bent! De aanname, gebaseerd op een eeuwenlange en dus heel diep in het bewustzijn verankerde conditionering, is dat wij voor onze overleving afhankelijk zijn. Die tijd is voorbij.

Wij realiseren met elkaar het vrouwelijk principe op aarde en in het universum, zoals wij zijn. Dus in de praktijk van ons leven van alle dag. Door het te leven, trekken wij het aan. Wij zijn de magneet die de krachten oproepen en met elkaar verbinden.

De realisatie van het vrouwelijk principe in de cirkel.
Hoe word je die magneet? Door te leven in afstemming. Het ontwikkelen van de innerlijke zintuigen, en deze te richten op de stille krachten in de natuur en in onszelf, komen wij in een nieuwe wijze van leven, dat gebaseerd is op vertrouwen en verbinding. In de cirkel oefenen wij dat met elkaar. Het luisteren en spreken vanuit het hart. In het hart, het centrum van de cirkel, metafoor van ons innerlijk centrum, vinden we de vragen en de antwoorden die er toe doen. Die van wezenlijk belang zijn voor onze ontwikkeling en dus voor de wereld.

Wij zijn het helende veld waarin de oude pijn zich kan oplossen en waarin een nieuwe energie, de creatieve kracht in ons en met ons, tot leven komt. Samen vormen wij een nieuw lichaam. De cirkel wordt een diep geïnspireerd organisme.
In deze bewuste creatie van eenheid, krijgt de cirkel toegang tot een groter bewustzijn. Er komt een kracht en een intelligentie vrij die normaliter voor een individu niet toegankelijk is. De in iedere deelneemster aanwezige talenten, kennis en ervaring worden beschikbaar, omdat er geen hechting meer is. Een nieuwe creatie kan aan het licht komen.

De cirkel kan nu een bron voor zichzelf worden. Een container van bewustzijn die zichzelf voedt door de gezamenlijke focus op de eenheid en het veld van bewustzijn, en die tegelijkertijd vanuit dat centrum de individuele leden en de groep als geheel voedt. In een dergelijke concentratie en aandacht verandert de ervaring van tijd. Dit proces speelt zich af in “real time”. Alsof de tijd stilstaat, terwijl de klok doortikt. De tijd verdikt zich.
Wanneer wij moe zijn bij aanvang van de cirkelsessie, blijkt na afloop dat wij vanaf het moment van afstemming door de ontspanning in het onvoorwaardelijk samenzijn geen moment meer last hebben gehad van onze vermoeidheid. In tegendeel, wij voelen ons opgeladen en geïnspireerd.

Illustratie: schilderij getiteld 'Porte Bleue' van de Franse kunstenares Karine Lemonnier wiens werk ik heb leren kennen in Salle Gothique te Vézelay.


De Wijze Vrouw


Jaren geleden (2002) beschreef ik in afstemming op het spiritueel centrum van de cirkel het archetype van de wijze vrouw. 

In de vrouwencirkel komt de wijze vrouw tot leven. Een wijze vrouw is een vrouw die in staat is om de spirituele dimensie van het bestaan in haar dagelijkse leven vorm te geven. Een wijze vrouw leeft een spiritueel leven. Spiritueel leven heeft te maken met zelfkennis, betrokkenheid, overgave en de verwezenlijking van innerlijke kracht. Zij is zich bewust van de verbinding en de eenheid van al het leven. Dat wij samen zijn en niet onafhankelijk van elkaar door het leven gaan. Zij is bereid te vragen wat zij nodig heeft. Zij is genereus, vol compassie voor al het leven en het leed, in welke vorm dan ook, op aarde.

Een wijze vrouw wil een authentiek vrouw zijn. Zij presenteert zichzelf zonder terughoudendheid. Zij eert en geniet van haar lichaam als de manifestatie van de godin. Zij eert in zichzelf en door haar wijze van leven de bron van alle leven, welke de liefde is.

Een wijze vrouw is doorzichtig. Zij houdt zich niet meer vast aan haar kennis, vaardigheden, deskundigheden, bezit en ervaringen. Zij begrijpt het mechanisme van het denken en de reactie van de emoties op het denken. Zij heeft de egokrachten zoals angst, hebzucht, ijdelheid, lust en jaloezie in zichzelf beteugeld.

Haar aandacht is vrij. Zij ziet door de fysieke manifestatie van de dingen heen en herkent het wezen in alle verschijningsvormen. Zij is bescheiden. Zij kent haar plaats en haar taak. Zij leeft om het bestaan te dienen. Zij is beschikbaar voor dat wat er in het moment van haar gevraagd wordt.

De wijze vrouw is moedig omdat zij de weg van het hart volgt, ook als dat betekent dat zij er dan helemaal alleen voorstaat. Zij kent haar beperkingen en talenten en weet op een creatieve wijze zichzelf te wijden aan haar taak. Zij leeft in overgave omdat ze kan vertrouwen. Ze weet dat wanneer zij met open vizier leeft, alles in haar leven verwelkomt, onvoorwaardelijk, dat er dan niets te vrezen valt. Zij is voorbij de angst. Omdat ze weet dat de dood een illusie is. Het fysieke leven is een fragment van de eeuwigheid. Het lichaam, de fysieke manifestatie van de ziel, van bewust Zijn, doet op aarde een ervaring op. Het bewust Zijn wordt zich in deze fysieke manifestatie van zichzelf bewust en dient zodoende de evolutie.

Zij herkent zichzelf als een manifestatie van de universele scheppende kracht, van de liefde die het universum creëert en bijeen houdt. In zichzelf verwerkelijkt zij de dialoog tussen hemel en aarde, zodat zij een medium kan zijn voor die scheppende kracht, zonder dat zij het resultaat voor zichzelf claimt.

Zij staat in verbinding met de fijne vormen van leven, die alleen waargenomen kunnen worden met de innerlijke zintuigen. Zij vertrouwt op haar intuïtie en verbeeldingskracht, haar dromen en visioenen. Zij opent poorten naar een grotere werkelijkheid voor hen die zoeken.

Een wijze vrouw is furieus als zij een leugen ontmoet. Zij spuwt vuur als het nodig is, om ruimte te maken voor het licht van de waarheid. Zij is zacht en kwetsbaar in haar liefde. Haar liefde is onvoorwaardelijk en onpersoonlijk.

Zij is iemand waar je geen vat op kunt krijgen, zij is niet te be-grijpen. In haar ogen zie je de oceaan, zij spiegelt jou. In haar kom je vooral jezelf tegen. Een herkenning en een erkenning die de weg vrijmaakt voor jouw eigen transformatie. Een wijze vrouw is een gids op ieders pad. Zij behoudt de schaal waarin het vrouwelijk principe kan indalen en tot leven komen in ieder die zich door haar laat raken.

 

In de wijze vrouw wordt het vrouwelijk principe verwerkelijkt op aarde. Zij kent geen leeftijd. Zij leeft in ieder van ons. Wij hebben haar nodig. Zij is ons erfrecht en zij geeft ons het recht om daar waar nodig in te grijpen. Wij hoeven niet meer machteloos te blijven toekijken. Het is tijd om wakker te worden en in beweging te komen. De beweging is naar elkaar toe. Samen brengen wij het vrouwelijk principe, de onvoorwaardelijke liefde, de scheppende kracht, in actie.


Edda van der Hoeven 
Vrouwelijk Leiderschap

Vrouwelijk leiderschap is een kwaliteit die wij in verbinding met elkaar realiseren. Wij plaatsen de cirkel in een zo groot mogelijk perspectief. Op deze wijze worden wij ontvankelijk voor méér dan alleen het ontwikkelen van onze persoonlijke wijsheid en daadkracht. Eenvoudig gezegd: het vrouwelijk leiderschap ontstaat en wordt gestuurd door de kracht van het hart.

Wat wij de afgelopen jaren in de wijze vrouwencirkel gerealiseerd hebben is een aanzet. Wij kunnen nu al - vanuit de directe ervaring - benoemen waar het over gaat. Door het te benoemen wordt het concreet in het veld van bewustzijn. Het draagvlak wordt sterker en krijgt een groter bereik.


De kwaliteiten van authentiek vrouwelijk leiderschap
 • Erkenning en waardering van de verschillen - geen hiërarchie.
• Authentieke communicatie: wij spreken direct en oprecht vanuit ons innerlijk, vanuit de directe ervaring in de verbinding in de cirkel. Dit geeft een sterke intimiteit.
• Dialoog: geen uitwisseling van meningen / geschiedenis of discussie over wie gelijk heeft of het sterkste argument.
• Autonomie: in je eigen kracht staan met erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid die de realiteit is van het principe van eenheid.
• Verantwoordelijkheid: wij denken en handelen vanuit de positie van eenheid, de focus gericht op het centrum = het hart van de cirkel en ieder individu.
• Draagkracht door onthechting: uitgangspunt is het onbekende, het grote veld van bewustzijn. De onthechting van identificatie met kennis en persoonlijke geschiedenis. Wij blijven uit het ‘verhaal’ - drama.
• Verbinding geen leegte: de meditatieve staat van zijn - in vele religies het einddoel is niet het doel. De leegte noemen wij ‘het luisterveld’- de ruimte, zonder grenzen, waarin wij elkaar ontmoeten. De ontmoeting en het creatief proces zijn het doel (de hemel op aarde brengen).
• Creatief proces: het doel is niet zichtbaar - zal zich openbaren in het moment en uit de kwaliteit van de ontmoeting.
• Zichbaar en transparant: ik ben jij. Er is geen verborgen agenda: wat je ziet is wat je krijgt.
• Dynamisch: niet continu aan één persoon gebonden. Vitaal en initiatiefrijk. Eert het leiderschap - de trekkerskwaliteit / initiatief op onderdelen.
• Co-creatief: niemand claimt resultaat, ook niet de groep. Het gaat hier dus om een open systeem in resonantie met de omgeving (multi dimensioneel).
• Evolutionair perspectief: de intentie is helder en wordt gedragen door het verlangen naar verwezenlijking van de evolutie van het bewustzijn.
• Commitment aan de intentie: het in verbinding gaan en daarmee versterken van ieders inzicht en daadkracht - draagvlak versterken voor de scheppende krachten. Opdat wij faciliteerders kunnen zijn van deze evolutie van bewustzijn.
• Het hart is het zelforganiserend principe - de focus is in het centrum.
• Toekomstgericht: altijd geïnteresseerd in nieuwe kansen.
Vrouwelijk leiderschap is proces georiënteerd en gaat uit van samenwerking en medewerking. De leiding is uitnodigend, inviteert partners, nodigt uit om mee te denken. Diep luisteren, verzamelen van ideeën en ervaringen, oogsten, het ‘eert de verschillen’. Het is een gedeeld leiderschap: het staat anderen toe een gevoel van ‘eigendom’ te hebben.

De vrouwelijke leiderschapsstijl is contemplatief, kijkt naar binnen voor inspiratie en leiding. Het werkt met continu uitwisselen in deelrondes, zodat de creativiteit de kans krijgt om te ontwaken- en zich te realiseren. Het vrouwelijk leiderschap is het creëren van een container, een habitat, waarin dit co-creatieve proces kan plaatsvinden. 
In de vrouwencirkel zei iemand: "zo diep als ik mijn vrouw-zijn nu leef, ervaar en kan zijn - daarin is mijn 'mannelijkheid' volledig geïntegreerd." Mooi beeld: het mannelijke lost zich in de realisatie van het vrouwelijke op. In mijn beleving is wat er dan overblijft: de scheppende kracht.

Edda van der Hoeven, december 2007.